ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕" (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้อยู่ เพื่อมหาชน" (51 years Mahasarakham University : Publ

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการประชุมทางวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕" (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้อยู่ เพื่อมหาชน" (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned)

     มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ ๑๕" (The 15th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ "๕๑ ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้อยู่ เพื่อมหาชน" (51 years Mahasarakham University : Public Devotion is a Virtue of the Learned) ระหว่างวันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.research.msu.ac.th/mrc15 หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ ๑๐ (The 10th ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research)

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ ๑๐ (The 10th ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research)

     วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ ๑๐ (The 10th ASEAN C+I+J Symposium on Business Management Research) ในหัวข้องานสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ นวัตกรรม ก้าวไกลยั่งยืน Advancing Business Partnership for Innovation and Sustainability" ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น. โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉัยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China soceity for Southeast Asian Studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศษฐกิจไทย - จีน กำหนดจัด "การสัมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ ๘" (The Enghth Thai - Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่" (Chinese - Thai Strategic Cooperation for a New Era : New Opportunity and New Vision) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichinacom หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)"

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

     โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน (เอกสารแนบเพิ่มเติมดังนี้)