ขอความอนถเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑

ขอความอนถเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑

     สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ทาง  http://rdi.bru.ac.th/2018/ หรืออ่าน (เอกสารแนบดังนี้)