ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอบรมวิชาทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมอนุภาคนำส่งนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และการศึกษาการปลดปล่อย/การซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลอง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมอบรมวิชาทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมอนุภาคนำส่งนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และการศึกษาการปลดปล่อย/การซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลอง

     คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมอบรมวิชาทางเครื่องสำอางเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมอนุภาคนำส่งนาโนสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง และการศึกษาการปลดปล่อย/การซึมผ่านผิวหนังในหลอดทดลอง ในระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน  และ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.pharm.chula.ac.th/ce หรือ (อ่านเอกสารแนบดังนี้)