กองบรรณาธิการ

  • พิมพ์

รายชื่อ Editorial board

 

1. รศ.ดร. อรุณพร อิฐรัตน์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

รายละเอียดของสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ http://med.tu.ac.th/attmedtu/home.html

2.  ผศ.ดร.พินทุสร หาญสกุล

สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก สาขาวิชาชีวเคมี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120รายละเอียดhttp://med.tu.ac.th/microsite/microsite.php?mcs_id=29

3. ดรวธู พรหมพิทยารัตน์

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 หมู่ 7 . องครักษ์  อองครักษ์  นครนายก 26120

โทร. 037-395094-5;  Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ผศดรระวิววรณ  วงศ์ภูมิชัย

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เชียงใหม่ 50002

Tel: 66-53-945325 ext. 100 or 232
e-mail: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. พญอัญชลี  ไชยสัจ

          รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ด้านบริหาร

          สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

ติวานนท์  ตลาดขวัญ อเมือง จนนทบุรี 11000

TEL: 081- 5441105 และ 081- 1745920

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ดรปารัณกุล  ตั้งสุขฤทัย

           รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ด้านวิชาการ

           สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย

ติวานนท์  ตลาดขวัญ อเมือง จนนทบุรี 11000

          Tel: 085-4856910

7. รศดรสนั่น  ศุภธีรสกุล

คณบดี คณะการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่

หาดใหญ่ สงขลา 90110

Tel: 0 7428 2000, Fax: 0 7421 2828, E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

8. ดร.วุฒิชัย วิสุทธิพรต

          อาจารย์เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 8

     ภาควิชาแพทย์แผนไทย  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดพิษณุโลก 65000

     Tel: 0552511670815968967;

     email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

10. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  ปิ่นละออ

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

11. ดร.เรณู ทานันท์

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

12. ดร.รัฐพล ไกรกลาง

ภาควิชาสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

13. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา กลิ่นหอม

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม 44150

14. ดร.ประสิทธ์ สุวรรณเลิศ

ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ถ. พระราม 6 10400

15. ดร.ไฉน น้อยแสง

          สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

16. ดร.สิริภัทร ชมัฒพงศ์

           สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

           ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

17. ดร. จิตติพร ฉายแสงมงคล

           สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

18. รองศาสตราจารย์ ภก. ดร. บุญชู ศรีตุลารักษ์

           ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์

           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

           email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 19. รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์

           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 

           e-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.