ฐานข้อมูลงานวิจัยนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
01 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษามาตรฐานของยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่มีจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 429
02 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การปนเปื้อนทางชีวภาพที่พบในตัวอย่างสมุนไพรแห้งและยาสมุนไพรจากร้านจำหน่ายสมุนไพรและโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 448
03 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการอบสมุนไพรในวัด เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 482
04 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 284
05 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง :ฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนในหลอดทดลองจากสารสกัดเถาวัลย์เปรียง เขียนโดย Super User 287
06 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Pancreatic lipaseโดยสารสกัดที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของเหมือดแอ กวัก และมะยมกวัก เขียนโดย Super User 319
07 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกรับบริการการทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 483
08 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความรู้และความเชื่อมั่น ของผู้มาใช้บริการ อบสมุนไพร และนวดไทย ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 468
09 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เขียนโดย Super User 313
10 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การออกกาลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนต่อความยืดหยุ่นการทรงตัวและความจุปอดในผู้สูงอายุตาบลหนองขอนกอาเภอเมืองกจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 256
11 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปริมาณพฤกษเคมีที่พบในสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของม้วย (Spatholobus harmaridii) งวงสุ่ม (Congea siamensis) และนมสาว (Xantolis cambodiana) เขียนโดย Super User 292
12 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การคัดกรองพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ pancreatic lipase ที่พบในป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 287
13 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาพ่อใหญ่หนูเตียน คับพวง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 524
14 ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง (โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 1 และ 3 หลัง) เขียนโดย Super User 3360