01 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษามาตรฐานของยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่มีจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี

01

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษามาตรฐานของยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรที่มีจำหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย : นางสาวเมวิกา  ทิลาธรรม ,นางสาวอรอนงค์  บุพศิริ,นางสาวธนาวรรณ  วงค์มาเกษ,นายชาญชัย  ขันเงิน

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย 

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์สุภัทรา  กลางประพันธ์ : 

พ.ศ.2556


  

Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper