02 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การปนเปื้อนทางชีวภาพที่พบในตัวอย่างสมุนไพรแห้งและยาสมุนไพรจากร้านจำหน่ายสมุนไพรและโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

02

หัวข้อภาคนิพนธ์การปนเปื้อนทางชีวภาพที่พบในตัวอย่างสมุนไพรแห้งและยาสมุนไพรจากร้านจำหน่ายสมุนไพรและโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ทำวิจัย : นางสาวสุนิตย์  จอมทะรักษ์ /นางสาวอรจันทร์  วงศ์ใหญ่/นางสาวกัญญาณัฐ  สำเร็จ

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทยืแผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ อวยชัย  ชัยทองรัตน์

พ.ศ.2556


 

 Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

 Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper