03 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการอบสมุนไพรในวัด เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

  • พิมพ์

03

หัวข้อภาคนิพนธ์: ความรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการอบสมุนไพรในวัด เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย: นายญาณวุฒิ  นามวัน,นางสาวจุฬาทิพย์  สืบบุตร,นางสาววิลาวัลย์  บุญอ่อน,นางสาวปวีณพร  สาริกา

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์สุภัทรา    กลางประพันธ์

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์อวยชัย    ชัยทองรัตน์

ปี พ.ศ.2556


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper