04 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

04

หัวข้อภาคนิพนธ์: ความต้องการส่วนประสมทางการตลาดของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัยนางสาววัชราภรณ์  อกนิตย์/นางสาวสุดารัตน์  พิมพ์โท/นางสาวพรพิมล  ศรีอุบล/นางสาวแก้วตา  ยืนสุข

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ดารชา  เทพสุริยานนท์

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์สุภารัตน์  สุขโท

ปี พ.ศ.2556 

 


     

Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper