05 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง :ฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนในหลอดทดลองจากสารสกัดเถาวัลย์เปรียง

05

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพโปรตีนในหลอดทดลองจากสารสกัดเถาวัลย์เปรียง

คณะผู้วิจัย นางสาวคณิตา  บุรุษ นางสาวสุจิตรา  ยืนทน นางสาวภีรญา  คำงาม 

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

กรรมการที่ปรึกษา :อาจารย์สุภาวดี  นนทพจน์

ปี พ.ศ. 2556

 


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper