06 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Pancreatic lipaseโดยสารสกัดที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของเหมือดแอ กวัก และมะยมกวัก

  • พิมพ์

06

หัวข้อภาคนิพนธ์: การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Pancreatic lipaseโดยสารสกัดที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของเหมือดแอ กวัก และมะยมกวัก    

ผู้วิจัย: นางสาวอรณิชา  ครองยุติ  นางสาวเนตรชนก  เครือทอง/นางสาวอชิรญา  ฟองอ่อน/นางสาวขวัญฤดี    สาระขันธ์/นางสาวเปรมรัศม์  โสภา

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร. อนัญญา    เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ คำภารัตนา      วงศ์ศรีแก้ว

ปี พ.ศ 2556


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper