07 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกรับบริการการทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

07

หัวข้อภาคนิพนธ์: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกรับบริการการทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย: นางสาวพัชรินทร์   วงศ์ประเทศ /นางสาวภิญญดา   สาเกตุ/นางสาวปานวาด    ไตรปกรณ์กุศล/นางสาวพนิดา     สุขเกษม

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา:อาจารย์สุภัทรา  กลางประพันธ์

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์รัชฎาพร   พิสัยพันธุ์

ปี พ.ศ.  2556


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper