08 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความรู้และความเชื่อมั่น ของผู้มาใช้บริการ อบสมุนไพร และนวดไทย ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

08

หัวข้อภาคนิพนธ์:ความรู้และความเชื่อมั่น ของผู้มาใช้บริการ อบสมุนไพร และนวดไทย ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย: นางสาวปรรณรัสสร เรือนพิมพ์ /นางสาวดวงดาว  ทุมยา /นางสาวณัฏฐณิชา ทองวิเศษ/นางสาววิไลพร ผิวอ่อน

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์คำภารัตนา  วงศ์ศรีแก้ว

ปี พ.ศ.2556 


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper