09 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  • พิมพ์

09

หัวข้อภาคนิพนธ์: ความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีต่อกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ผู้วิจัย: นางสาวจิราพรรณ  พันลำ/นางสาวรจนา  วงษาชัย / นางสาวอารีรัตน์  ศรีสุข/นายณรงค์เดช แสนลา

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์สุภัทรา  กลางประพันธ์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ดารชา  เทพสุริยานนท์

ปี พ.. 2556


 

Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper