10 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การออกกาลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนต่อความยืดหยุ่นการทรงตัวและความจุปอดในผู้สูงอายุตาบลหนองขอนกอาเภอเมืองกจังหวัดอุบลราชธานี

 10

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การออกกาลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนต่อความยืดหยุ่นการทรงตัวและความจุปอดในผู้สูงอายุตาบลหนองขอนกอาเภอเมืองกจังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย : นายอุดม ไชยศรี /นางสาวภควา แจ้งสว่าง /นางสาวดลยพรรณ คาโท /นางสาวไขนภา แพงงาม /นางสาวจิรายุ อุไรมาลย์

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ภัคณาภรณ์ จันทเพ็ชร

กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ

ปี พ.. 2556 


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : นื้อหาฉบับเต็ม/ full paper