11 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปริมาณพฤกษเคมีที่พบในสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของม้วย (Spatholobus harmaridii) งวงสุ่ม (Congea siamensis) และนมสาว (Xantolis cambodiana)

11

หัวข้อภาคนิพนธ์: การศึกษาปริมาณพฤกษเคมีที่พบในสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ ของม้วย (Spatholobus  harmaridii) งวงสุ่ม (Congea siamensis)  และนมสาว (Xantolis  cambodiana)

ผู้วิจัย : นางสาวจิราภรณ์  ทองเจียว/นางสาวยุวดี ลายทอง /นางสาวอริสรา หมั่นเรียน/นางสาววรรณวิไล ศรีวิชัยยศ

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ วาริณี  เบิกบาน

ปี พ.ศ.  2556


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper