12 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การคัดกรองพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ pancreatic lipase ที่พบในป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วิทยาเขตบ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  • พิมพ์

12

หัวข้อภาคนิพนธ์: การคัดกรองพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์  pancreatic  lipase ที่พบในป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ       วิทยาเขตบ้านยางน้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้วิจัย : นางสาวศิริพร  ศรีดี /นางสาวอมรรัตน์   พลศรีราช /นางสาวนริสรายืนยั่ง /นางสาวเนตรนภา  พงษ์วัน /นางสาวคะนึงนิจ   ก้อนแก้ว นางสาวจิราพร   เชื้อสูง

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์  ดร.อนัญญา  เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์  สุภารัตน์      สุขโท

พ.ศ. 2556


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper