13 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาพ่อใหญ่หนูเตียน คับพวง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

  • พิมพ์

13

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาพ่อใหญ่หนูเตียน คับพวง บ้านโนนใหญ่ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย : นายศราวุฒิ  จันดี /นางสาวสุนิศา  จันทร์สด/นางสาวจิราภรณ์  วงษ์วิลา /นางสาวเบญจวรรณ  เชื้อชัย

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา  อาจารย์สุภาวดี  นนทพจน์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์รัชฎาพร  พิสัยพันธุ์/อาจารย์คำภารัตนา  วงศ์ศรีแก้ว

ปี พ.ศ.2556


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper