14 ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง (โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 1 และ 3 หลัง)

  • พิมพ์

14

หัวข้อภาคนิพนธ์: ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างแบบเรื้อรัง (โรคลมปลายปัตคาตสัญญาณ 1 และ 3 หลัง)

ผู้วิจัย : นางสาวศิวรี เอี่ยมฉวี/นางสาวรื่นฤดี พรหมประดิษฐ์/นางสาวบุหลัน สุเทวี/นางสาวจุฑามาส สุพรรณ

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร: การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์สุภารัตน์ สุขโท

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ คำภารัตนา  วงศ์ศรีแก้ว

ปี พ.ศ. 2556 


  

Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper