54. หมอสุรพล บัวศรียอด

54.ชื่อหนังสือ: การศึกษาเชิงลึกข้อมูลหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาหมอยาสมุนไพรของพ่อสุรพล บัวศรียอด

คณะผู้จัดทำ: อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์ อาจารจ์ประจำคณะ /  นางสาวสุภาพร วรรณา นักวิชาการศึกษา

ที่ปรึกษา: นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดทำโดย : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ : โครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนงบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลิขสิทธิ์ : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด : ฉบับสมบูรณ์