55. หมอหนูเตียน คับพวง

55.ชื่อหนังสือ: การศึกษาข้อมูลหมอพื้นบ้านเชิงลึก เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาด้วยยาสมุนไพร ของพ่อหนูเตียน คับพวง

คณะผู้จัดทำ: อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางสาวสุภาพร  วรรณา  นักวิชาการศึกษา / นางสาวพรเจริญ  อัคศรี นักศึกษาแพทย์แผนไทย

ที่ปรึกษา: นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดทำโดย : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ : โครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนงบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลิขสิทธิ์ : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด : ฉบับสมบูรณ์