90. หมออาจ จันทน์พวง

90.ชื่อหนังสือ : การศึกษาข้อมูลหมอพื้นบ้านเชิงลึก เรื่อง การเป่าดับพิษ ห้ามเลือดประสานแผล รักษาแผลบวมของพ่ออาจ จันทร์พวง

คณะผู้จัดทำ : อาจารย์สุภาวดี นนทพจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / นางสาวนิตยา ผ่องพุฒ นักศึกษาแพทย์แผนไทย / นางสาวสุธาสินี ลักขนัติ นักศึกษาแพทย์แผนไทย

ที่ปรึกษา: นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดทำโดย : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ : โครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนงบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลิขสิทธิ์ : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด : ฉบับสมบูรณ์