12. หมอไพรณี เฉลิมวงศ์

12.ชื่อหนังสือ: การศึกษาข้อมูลหมอพื้นบ้านเชิงลึก ภูมิปัญญาการนวดกดจุดของนางไพรณี เฉลิมวงศ์

คณะผู้จัดทำ: อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกิจการนักศึกษา / นางสาววันวิสาข์ บุญเต็ม นักศึกษาแพทย์แผนไทย /นางสาวศรัณยา พลพงษ์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย

ที่ปรึกษา: นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดทำโดย : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ : โครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนงบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลิขสิทธิ์ : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด : ฉบับสมบูรณ์