21. หมอสมพาน ทูลนอก

21.ชื่อหนังสือ : การศึกษาเชิงลึกข้อมูลหมอพื้นบ้าน เรื่อง ภูมิปัญญาการรักษาโรคริดสีดวง โรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน                  ของหมอสมพาน ทูลนอก

คณะผู้จัดทำ : อาจารย์มุสิกร ธุศรีวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / นางสาวธิติมา ทองพันธ์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย

ที่ปรึกษา: นายแพทย์สุรพร  ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จัดทำโดย : คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณ : โครงการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนงบประมาณ : กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พิมพ์ครั้งที่ ๑ : มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลิขสิทธิ์ : สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดาวน์โหลด : ฉบับสมบูรณ์