04 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักเปรียบเทียบกับการนวดแบบสวีดิชในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง

04

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ผลระยะสั้นของการนวดไทยแบบราชสำนักเปรียบเทียบกับการนวดแบบสวีดิชในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวสุภัทรา คำสวนจิก / นางสาวบุษกร พรหมมาศ/นางสาวนุสรา คูสัมโรง 

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์สุภารัตน์ สุขโท

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ภัคณาภรณ์ จันทเพ็ชร

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper