05 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค กรณีศึกษานายจำปาสิมมา บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธา

05

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค กรณีศึกษานายจำปาสิมมา บ้านเอ้ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย : นางสาวพรเจริญ อัคศรี /นางสาวสาลิณี กุมภิโร /นางสาวธัญญาเรศ นามบุตร

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์พิชชานันท์ เธียรทองอินทร์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

ปี พ.ศ.2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper