06 หัวข้อวิจัย เรื่อง : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต: กรณีศึกษานางบัวพัน น้ำจันทร์ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

  • พิมพ์

06

หัวข้อวิจัย : การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการรักษาโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต: กรณีศึกษานางบัวพัน น้ำจันทร์ ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย : นายนำพล  แปนเมือง

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์พิชชานันท์   เธียรทองอินทร์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์อวยชัย      ชัยทองรัตน์

ปี พ.ศ.2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper