07 หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาอะมอกซิซิลินของสารสกัดจากใบรางจืด

  • พิมพ์

07

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาอะมอกซิซิลินของสารสกัดจากใบรางจืด

ชื่อผู้วิจัย :นางสาววงเดือน  ศรีทอง/นางสาวพิลาวรรณ  งามผล / นางสาวจิราพร  ไกยะวินิจ

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อนัญญา เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จินตนา จุลทัศน์  

ปี พ.ศ.2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper