08 หัวข้อภาคนิพนธิ์ เรื่อง : การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวบกที่เก็บตามกาลสมุฏฐาน(กาล 4)

  • พิมพ์

08

หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง ภาคนิพนธิ์เรื่องการเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวบกที่เก็บตามกาลสมุฏฐาน(กาล 4)

คณะผู้วิจัย : 

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา : 

ปี พ.ศ. 2557

 


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper