09 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลทันทีของการนวดไทยแบบราชสำนักเปรียบเทียบกับการนวดแบบสวีดีชในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง

09

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ผลทันทีของการนวดไทยแบบราชสำนักเปรียบเทียบกับการนวดแบบสวีดีชในผู้ที่มีอาการของโรคลมปลายปัตคาดสัญญาณ 1 หลัง

คณะผู้วิจัย : นางสาวศรัญญา  สังฆวัด /นางสาววาสนา  โยริพันธ์ / นางสาวศศิธร  คำภาส

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์สุภารัตน์ สุขโท

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ภัคณาภรณ์  จันทเพ็ชร

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper