10 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสานักต่อผู้ที่มีอาการท้องผูก

 10

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาผลของการนวดไทยแบบราชสานักต่อผู้ที่มีอาการท้องผูก

ผู้วิจัย : นางสาวพรนิภา กิ่งมาลา /นางสาวฉัตรฑริกา ดาวเหนือ /นางสาวอิสริยา จันทา

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ วาริณี เบิกบาน

กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ อวยชัย ชัยทองรัตน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper