11 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและปริมาณฟีนอลิกในสารสกัดจากกะเม็งและอัญชัน

11

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและปริมาณฟีนอลิกในสารสกัดจากกะเม็งและอัญชัน

ผู้วิจัย : นางสาวมลธิชา วิเชียรรักษ์ /นางสาวสุพรรษา   พรหมประดิษฐ์/ นางสาวปิยาภรณ์   คันศร

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร. กรรณิการ์  พุ่มทอง

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จินตนา     จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : นื้อหาฉบับเต็ม/ full paper