12 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระจากสารสกัดส่วนต่าง ๆ ของม้วย

12 

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระจากสารสกัดส่วนต่าง ๆ ของม้วย

ผู้วิจัย: นางสาวจิรานันท์ พันธ์เพชร /นางสาวสิรีธร ศรีบุญเรือง/นางสาวณัฐธิดา ขันธิวัตร

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.อนัญญา เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper