13 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลของสารสกัดว่านชักมดลูกและปทุมมาต่อเซลล์เคอราติโนไซต์และเซลล์เมลาโนไซต์

13

หัวข้อภาคนิพนธ์: ผลของสารสกัดว่านชักมดลูกและปทุมมาต่อเซลล์เคอราติโนไซต์และเซลล์เมลาโนไซต์

ผู้วิจัยนางสาววีรญา   วุฒวัณณะ/นางสาวชนัดดา  คำหาญ/นางสาวดวงกมล กิ่งทวยหาร

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. จินตนา จุลทัศน์

กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. กรรณิการ์ พุ่มทอง

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper