15 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารตะกั่วของสารสกัดจาก ม้วย งวงสุ่ม และนมสาว

 15 

หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารตะกั่วของสารสกัดจาก ม้วย งวงสุ่ม และนมสาว

ผู้วิจัย: นางสาวจุฬารัตน์ เหลากลม /นางสาวนวลอนงค์ วรสุทธิ์ /นางสาวมัลลิกา ไชยจันทร์

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.อนัญญา เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทรรศน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper