16 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลของสารสกัดว่านนางคาและขมิ้นอ้อยต่อเซลล์เคอราติ- โนไซต์และเซลล์เมลาโนไซต์

16 

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ผลของสารสกัดว่านนางคาและขมิ้นอ้อยต่อเซลล์เคอราติ- โนไซต์และเซลล์เมลาโนไซต์

คณะผู้วิจัย : นางสาววนิดา ผูกจิต /นางสาวกรรณิกา ฤทธิวงศ์จักร /นางสาวจิราพร วงษ์ษา

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนัญญา เดชะคาภู

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper