17 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร 4 ตำรับ

17

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร 4 ตำรับ

ผู้วิจัย : นางสาวมยุรีย์ แสงชัย /นางสาวสุมิตรา ชายทวีป /นางสาวกนกวรรณ หนูดี

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ พุ่มทอง

กรรมการที่ปรึกษา :อาจารย์อวยชัย ชัยทองรัตน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper