18 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ที่เสริมกันในพืชสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน

18 

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ที่เสริมกันในพืชสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ในการรักษาโรคเบาหวาน

คณะผู้วิจัย : นางสาวสุนิษา  พิมพ์พงษ์ / นางสาวศิริวรรณ  มูลบุตร / นางสาวจุฑามาศ  รังสี

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper