19 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปริมาณสารสำคัญและสารต้านอนุมูลอิสระในยาต้มปอกะบิด

19

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาปริมาณสารสำคัญและสารต้านอนุมูลอิสระในยาต้มปอกะบิด  

ผู้วิจัยนางสาวลัดดาวัลย์  ยืนยาว /นางสาวศิริวราพร คณะทิพย์ /นางสาวฐิติมา โสภาลุน 

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร. อนัญญา  เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ อวยชัย  ชัยทองรัตน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper