20 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตารับยาอายุวัฒนะ

20

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากตารับยาอายุวัฒนะ

ผู้วิจัย : นางสาววรีรัตน์ โสรส /นางสาวอรัญญา ไทยกูล /นางสาวสุภัสสร วันสุทะ

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อนัญญา เดชะคาภู

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทรรศน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper