21 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : สารประกอบเคมีในผลไม้พื้นเมืองที่มีสี

21

หัวข้อภาคนิพนธ์ : สารประกอบเคมีในผลไม้พื้นเมืองที่มีสี

ผู้วิจัย : นางสาววันศิริ  หลักคำ 

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา  จุลทรรศน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper