22 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปริมาณสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต้านพิษงูในสารสกัดจากว่านพญาลิ้นงูและว่านขุนแผนสะกดทัพ

22

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ปริมาณสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต้านพิษงูในสารสกัดจากว่านพญาลิ้นงูและว่านขุนแผนสะกดทัพ

ผู้วิจัย : นางสาวจิรวัฒน์  หาญจิตร /นางสาวรัตณกาล คงมั่น /นางสาวขวัญหทัย พิลึก

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อนัญญา    เดชะคำภู

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จินตนา     จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper