23 หัวข้อภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus จากสารสกัดรากและแก่นต้นชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)

23

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureusจากสารสกัดรากและแก่นต้นชะมวง (GarciniacowaRoxb.)

ผู้วิจัย : นางสาวอรอุมา    สุรวิทย์ /นางสาวเตือนจิต   วิเวกวินย์ / นางสาวทิพย์วิภา   ทองขาว

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. อนัญญา เดชะคำภู  

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. จินตนา  จุลทรรศน์

ปี พ.ศ. 2557


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper