01 การสำรวจมาตรฐานลูกประคบสมุนไพรที่มีจำหน่ายในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หัวข้อภาคนิพนธ์ :การสำรวจมาตรฐานลูกประคบสมุนไพรที่มีจำหน่ายในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย: นางสาวเกียรติสุดา   ศรีวงค์ / นางสาวดาวพระศุกร์   ก้อนคำ/ นางสาวสุวนันท์  ปัจจัย

สาขาวิชา:การแพทย์แผนไทย


หลักสูตร:การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ มุสิกร ธุศรีวรรณ

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ จิตตราพร วงศ์ศรีแก้ว

ปี พ.ศ. 2558


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper