02 การศึกษาความสามารถของสมุนไพรในการลดการปนเปื้อนสารเคมีและแบคทีเรียในผัก

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาความสามารถของสมุนไพรในการลดการปนเปื้อนสารเคมีและแบคทีเรียในผัก

คณะผู้วิจัย : นางสาวกัญญาวีร์ ประสาร /นางสาวนุศรา บัวสด

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ดร.จินตนา จุลทัศน์

กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ รัชฎาพร พิสัยพันธุ์

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper