03 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

03

หัวข้อภาคนิพนธ์ : พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะผู้วิจัย : นายธนภัทร   วันทา /นางสาวจริยา  อุ้มแก้ว /นางสาวศิริพร  เศรษฐมาตย์

สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์จุฑารัตน์ มาสู่

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper