04 ผลของการอบไอน้ำสมุนไพรและการอบไอน้้าธรรมดาต่อความ แปรปรวนของการเต้นของหัวใจระดับความเครียด และค่าการ ไหลเวียนเลือดส่วนปลาย

04 

หัวข้อภาคนิพนธ์ : ผลของการอบไอน้ำสมุนไพรและการอบไอน้้าธรรมดาต่อความ แปรปรวนของการเต้นของหัวใจระดับความเครียด และค่าการ ไหลเวียนเลือดส่วนปลาย

คณะผู้วิจัย : นางสาวกนกอร  วราพุฒ  / นางสาวพลอยณรินทร์ เมืองจันทร์ /  นางสาวรุ่งทิวา  มนที

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์กัญญ์ณณัฐ   เทพสุริยานนท์

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper