05 การศึกษาผลการรักษาอาการท้องผูกด้วยการนวดไทย

05

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาผลการรักษาอาการท้องผูกด้วยการนวดไทย

คณะผู้วิจัย : นางสาวขนิษฐา สร้อยมาลุน /นางสาวจิราพร ระมาศ / นางสาววันเพ็ญ กำลังดี

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์วาริณี  เบิกบาน

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper