06 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคชาชงสมุนไพรบำรุงกำลัง

06

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคชาชงสมุนไพรบำรุงกำลัง


คณะผู้วิจัย : นางสาวจิราภรณ์   ศรีประโชติ /นางสาวทวินันท์ พวงกุดั่น /นางสาวพนิดา ใจศิริ


สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย


หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต


ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ปริยาภัทร สิงห์ทอง


กรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทรรศน์

ปี พ.ศ. 2558


Download : บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : นื้อหาฉบับเต็ม/ full paper