08 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดเกสร

  • พิมพ์

08

หัวข้อภาคนิพนธ์ : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดเกสร

คณะผู้วิจัย : นางสาวแพรวพรรณ / นาเวียง นายมิตรชัย   ลักขนัต / นายศิรสิทธิ์  ศรีเพรช

สาขาวิชา: การแพทย์แผนไทย

หลักสูตร : การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ประธานกรรมการที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.จินตนา จุลทัศน์

ปี พ.ศ. 2558


Download บทคัดย่อ/ Abstract  

Download : เนื้อหาฉบับเต็ม/ full paper